Jaarvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Districts-jaarvergadering

CONCEPT AGENDA DISTRICTS-JAARVERGADERING D.D. 11-05-2018
Te houden in het clublokaal van BV Sportcenter de Berckt, Hoogenkamp 10, 5991 LA Baarlo.
AANVANG VERGADERING 20.00 UUR, inleveren van de geloofsbrieven vanaf 19.30 uur.

1. OPENING.

2. MEDEDELINGEN.
A) Datum en lokaal inschrijvingen competitie 2018/2019
B) Webmaster

3. IN- EN UITGAANDE STUKKEN.

4. BEHANDELING NOTULEN LEDENVERGADERING 2017 ( zijn bijgevoegd)

5. BESTUURSVERKIEZING.
Aftredend en herkiesbaar:
Penningmeester: Dhr. J. Timmermans
Competitieleider: Dhr. J. Muijsers

Eventuele tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich schriftelijk melden tot 1 mei 2018 bij het secretariaat.

De functie van voorzitter is nog steeds vacant.
Tevens komt na de vergadering van 2019 de functie van secretaris vrij.
Eventuele kandidaten voor deze functies kunnen zich melden bij het secretariaat.

6. JAARREKENING 2016/2017 EN BALANS PER 01-07-2017, bijgesloten.

7. KASCONTROLE
A) Verslag van het f.a.c. over 2016-2017
B) Verlening decharge
C) Toewijzing f.a.c. 2017-2018.

8. CONTRIBUTIEVERHOGING
Het bestuur stelt voor om de districtscontributie van € 13,- naar € 15,- te verhogen.
Het bestuur stelt voor om het inschrijfgeld pk’s van€ 11,- naar € 12,- te verhogen.

9. BEGROTING 2018/2019 ( bijgevoegd met toelichting)

10. LANDSCOMPETITIE EN BANDSTOOTCOMPETITIE

11. VOORSTELLEN VAN HET DISTRICTSBESTUUR

PAUZE.

12. VOORSTELLEN VAN DE VERENIGINGEN.
Voorstellen kunnen ingediend worden tot 01 mei 2018 bij het secretariaat.

13. VASTSTELLEN DATUM EN PLAATS DISTRICTS-JAARVERGADERING.

14. RONDVRAAG.

15. SLUITING.

Vragen voor deze vergadering kan men tot 01 mei 2018 schriftelijk indienen bij het secretariaat Marijke Cuijpers, Houtlagerstraat 16, 5953 RE Reuver of via e-mail:
secretariaat@knbb-venlo-eo.nl

Bij afwezigheid op deze vergadering (ook bij afmelding) wordt de desbetreffende vereniging beboet met een administratieve heffing van 2x de bondscontributie. Voorkom dit en zorg dat U allen op tijd aanwezig bent.

Met vriendelijke groet,
Het secretariaat