Het antwoord op de gestuurde brief van district Venlo e.o.

 

De brief van het district Venlo e.o. d.d. 1 maart jl. is gisteravond onderwerp van gesprek geweest in de bestuursvergadering van KVC.

Allereerst onze complimenten voor het initiatief van uw district om 50% van de districtscontributie terug te betalen aan uw leden. Het is ons bekend dat meerdere districten dit initiatief hebben genomen ter behoud van leden.

Uw voorstel aan KVC om diezelfde korting toe te passen per 1 augustus 2021 betekent dat KVC haar contributie-inkomsten zou zien dalen met ca.  €225.000. Dat is een te grote aanslag op de liquiditeitspositie van KVC.

Dat betekent echter niet dat wij wegkijken van dit verzoek van uw leden. Wij zijn onze leden al tegemoetgekomen door de goedgekeurde contributieverhoging in 2020 niet door te voeren en er  is in de begroting voor 2021 ook geen contributieaanpassing opgenomen vanuit de gedachte dat het positieve resultaat 2020 voldoende zou zijn om het begrote tekort 2021 op te vangen.

Het financiële jaarverslag is thans in een afrondende fase, accountantscontrole dient nog uitgevoerd te worden en in mei/juni zullen de cijfers definitief worden. Dan zal het bestuur van KVC zich beraden over de financiële positie en een voorstel doen aan de ALV over de bestemming van het resultaat.

Ik vertrouw erop u met deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,

Benny Beek,

Penningmeester KVC.