Competitieregelement

Competitiereglement district Venlo e.o.

Omdat het district in beperkte mate autonoom is, zijn bepaalde onderwerpen van het KNBB reglement aangepast om deze toepasbaar te maken voor het district.

Wijzigingen per 1 augustus 2016 zijn geel gearceerd

Artikel 1 Opzet en indeling competitie

De opzet en indeling van de competitie per klasse en spelsoort wordt als wedstrijdprogramma via E-mail naar het secretariaat van elke vereniging gezonden en de verenigingen dienen dit zelf te verwerken voor de deelnemende teams van hun vereniging. Tevens staan alle gegevens van de teams en het wedstrijdprogramma ook op de website van het district Venlo e.o. en staan alle gegevens ook in Biljartpoint onder KNBB district Venlo.

 

Artikel 2 Recht op deelneming

Tot het deelnemen aan de competitie zijn, met inachtneming van de bepalingen in dit reglement, gerechtigd alle leden van de bij het district aangesloten verenigingen. Het staat een speler vrij om in meerdere districten in dezelfde spelsoort deel te nemen aan de competitie.

 

Artikel 3 Inschrijving teams

Het inschrijven dient te geschieden op de, door de competitieleider aan de verenigingen, ter beschikking gestelde TC7 formulieren (deze zijn te downloaden van de site van het district) die in Excel zijn opgemaakt .

Op dit genoemde formulier mogen 8 spelers op volgorde van gemiddelde (zoals vermeld in de eindejaarsprocedure) worden ingevuld en er dient, in het hiervoor bestemde vak, te worden vermeld wie van deze spelers de teamleider is. Deze teamleider dient in het bezit te zijn van telefoon waarvan het nummer niet geheim is en een E-mailadres.

Indien van toepassing ook graag de naam van de back-up teamleider vermelden. Uitsluitend spelers van wie de namen op de ledenlijst van de inschrijvende vereniging zijn vermeld, worden geaccepteerd. Dit geldt voor het seizoen waarvoor de inschrijving wordt gedaan. Het formulier dient via de computer ingevuld te worden (i.v.m. de duidelijkheid), uitgeprint en bij de inschrijving te worden ingeleverd, dus niet van te voren naar de competitieleider mailen.

In de B1 en C1, mag in een team ten hoogste één speler worden opgesteld, die op grond van het algemeen moyenne onder de ondergrens van de betreffende klasse uitkomt. Deze spelers dienen wel het minimaal aantal caramboles te maken van de klasse waarin ze uitkomen. Er mogen wel meerdere spelers opgegeven worden voor het team.

In de C2 en C3, mogen in een team ten hoogste twee spelers worden opgesteld, die op grond van het algemeen moyenne onder de ondergrens van de betreffende klasse uitkomt. Deze spelers dienen wel het minimaal aantal caramboles te maken van de klasse waarin ze uitkomen. Er mogen wel meerdere spelers opgegeven worden voor het team.

In de B2, C2, C3 en C4 klasse mag in een team ten hoogste één speler worden opgesteld, die op grond van zijn algemeen moyenne boven de bovengrens van de betreffende klasse uitkomt, tot de maximale grens in de betreffende klasse, deze speler dient het aantal caramboles te maken dat op grond van zijn algemeen gemiddelde in de moyennetabellen is vastgesteld. Er mogen wel meerdere spelers opgegeven worden voor het team.

Het districtsbestuur heeft besloten om spelers dispensatie te verlenen voor het spelen in meerdere teams in dezelfde klasse. Hierbij mag een speler wel in de teamsamenstelling van beide teams voorkomen, maar op het moment dat deze teams tegen elkaar spelen mag de speler slechts bij één van de twee teams in de teamopstelling voorkomen.

 

Bepalingen C1 klasse.

 • Uitsluitend in deze klasse mogen ook spelers in de spelsoorten libre GH (Grote Hoek), kader 38/2, kader 57/2 of Bandstoten worden opgevoerd, maar bij het opstellen van het team moet er rekening gehouden worden dat er minimaal 2 spelers worden opgesteld die Libre spelen of 1 speler Libre klein en 1 speler Libre GH. Het team mag aangevuld worden met 1 speler die Kader of Bandstoten speelt.
 • Komt het Libre klein moyenne van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen op 00 of hoger, dan moet deze speler een keuze maken tussen kader 38/2 of libre GH.
 • Komt het libre GH moyenne van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen op 00 of hoger, dan moet deze speler vanaf dat moment verplicht kader 38/2 spelen.
 • Komt het kader 38/2 moyenne van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen op 00 of hoger, dan moet deze speler vanaf dat moment verplicht de spelsoort kader 57/2 spelen.*
 • Komt het kader 57/2 moyenne van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen op 00 of hoger, dan moet deze speler vanaf dat moment verplicht de spelsoort bandstoten spelen.*
 • Moet een speler tijdens de competitie een andere spelsoort gaan spelen dan wordt, in geval van deze speler in de andere spelsoort geen officieel moyenne bekend is, zijn algemeen moyenne voor deze nieuwe spelsoort vastgesteld aan de hand van de C1-klasse keuzetabel in aanhangsel A. Dit is een niet-officieel moyenne dat na 4 partijen officieel wordt vastgesteld en waar de 20% regeling uit lid 2a, niet op van toepassing is.

* Is het gemiddelde van een libre , libre GH, kader 38/2 of kader 57/2 speler na het eind van de districtsronde 15,00 of hoger dan is de speler verplicht in het vervolgkampioenschap de spelsoort libre GH, kader 38/2, kader 57/2, respectievelijk bandstoten te spelen.

 

Bepalingen C2 klasse.

Voor de C2 klasse mag één speler, als genoemd in dit artikel, worden opgesteld tot een moyenne tot 6.00. Een speler met een moyenne van 6.00 of hoger mag bij aanvang van de competitie niet in deze klasse uitkomen.

De bepaling voor de teamopstelling met betrekking tot de bovengrens is niet van toepassing op spelers die tijdens de districtsronde een stijgende lijn vertonen en bij de herziening boven de bovengrens (tot het maximum van 9.00) uitkomen, deze spelers mogen het seizoen in het team uitspelen

 

Bepalingen C3 klasse.

Voor de C3 klasse mag één speler, als genoemd in dit artikel, worden opgesteld tot een moyenne tot 3.40. Een speler met een moyenne van 3.40 of hoger mag bij aanvang van de competitie niet in deze klasse uitkomen.

De bepaling voor de teamopstelling met betrekking tot de bovengrens is niet van toepassing op spelers die tijdens de districtsronde een stijgende lijn vertonen en bij de herziening boven de bovengrens (tot het maximum van 4.00) uitkomen, deze spelers mogen het seizoen in het team uitspelen.

 

Bepalingen C4 klasse.

Voor de C4 klasse mag één speler, als genoemd in dit artikel, worden opgesteld tot een moyenne tot 2.00. Een speler met een moyenne van 2.00 of hoger mag bij aanvang van de competitie niet in deze klasse uitkomen.

De bepaling voor de teamopstelling met betrekking tot de bovengrens is niet van toepassing op spelers die tijdens de districtsronde een stijgende lijn vertonen en bij de herziening boven de bovengrens uitkomen, deze spelers mogen het seizoen in het team uitspelen. Bovengrens tot het maximum van 2..60

Voor alle klassen; Spelers die tijdens het lopende seizoen boven de gestelde moyenne grenzen uitkomen zijn vrijgesteld van de beperkingen (qua gemiddelde bovengrens) voor de teamopstelling mits zij voldeden aan de eisen bij aanvang van het seizoen en het een officieel moyenne betreft.

 

Artikel 4 Spelsoorten en klassen

Per spelsoort en klasse wordt een districtsronde georganiseerd indien tenminste 4 teams hebben ingeschreven. Bij meerdere inschrijving van teams in een klasse kan deze klasse opgedeeld worden in 2 of meer poules, de beslissing hiervan is afhankelijk van het aantal wedstrijdronden en ligt bij de competitieleider.

Als een klasse is ingedeeld is in poules spelen de als eerste geëindigde teams in de poules beslissingswedstrijden voor het kampioenschap in hun klasse en de daaraan gekoppelde afvaardiging naar de Gewestelijke finale. Voor de gewestelijke ronde en nationale finale mogen alleen teams worden ingeschreven waarvan de spelers minimaal 4 partijen hebben gespeeld in de districtsronde (in het betreffende seizoen).

 

Artikel 5 Dubbelpartijen

Op de ledenvergadering in mei 2012 zijn de verenigingen akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om het spelen van dubbelpartijen met ingang van seizoen 2012/2013 toe te staan voor elk team in elke klasse. Voor het spelen van dubbelpartijen zijn wel bepaalde voorwaarden gesteld.

Er mogen per seizoen maximaal 6 dubbelpartijen per team gespeeld worden. De dubbelpartij is de partij van de laagst opgestelde spelers. De dubbelpartij betreft de partij tussen de laagst opgestelde spelers. De speler die een dubbelpartij speelt wordt verhoogd met 2 intervalstappen. Zie hiervoor de tabel “moyennetabellen B of C Klasse”, kolom Dubbelpartijen, (bijlage B) behorende bij zijn regulier te maken aantal caramboles. Dus de dubbelpartij wordt altijd met verhoging van het aantal te maken caramboles t.o.v. het door de betreffende speler normaal te maken aantal caramboles gespeeld. Voor spelers die onder de klassegrens spelen en daarom het minimum aantal caramboles moeten maken van de betreffende klasse, de partijlengte verhoogd wordt naar het aantal caramboles dat vermeld is bij het minimum aantal te maken caramboles voor deze klasse

De laagste speler dient de dubbelpartij dus altijd tegen de laagste speler van de tegenstander te spelen. De speler speelt dus zijn reguliere partij tegen nummer 2 of 3 (C4 klasse) van de tegenstander en zijn dubbelpartij tegen speler 3 of 4 (C4 klasse) van de tegenstander. Deze dubbelpartij is dus altijd de laatste partij op het wedstrijdformulier. Als de dubbelpartij in een foutieve volgorde is gespeeld zullen beide partijen van de betreffende speler ongeldig verklaard worden. Daarbij stelt het bestuur dat er in de laatste 5 ronden van de competitie géén dubbelpartijen gespeeld mogen worden.

Bij hoge uitzondering kan van deze regel afgeweken worden, hiervoor dient men altijd vooraf toestemming van de competitieleider te krijgen en deze houdt zich het recht voor om teams onder voorwaarden toestemming te verlenen voor het spelen van dubbelpartijen in de laatste vijf wedstrijden. Een van de voorwaarden kan zijn dat een team dat in de strijd om het kampioenschap is gewikkeld en een dubbelpartij wil spelen dit wel mag maar dan het recht op het kampioenschap verliest.

Indien er toch een dubbelpartij wordt gespeeld, zonder toestemming van de wedstrijdleider, is deze partij ongeldig en zal door de competitieleider een wedstrijdmaatregel genomen worden en een administratieve heffing aan het betreffende team opgelegd worden.

Het team dat een dubbelpartij speelt is ten alle tijden verantwoordelijk voor het in de juiste volgorde spelen van deze dubbelpartij en zal nooit een excuses kunnen gebruiken zoals: Ja, maar de tegenstander zei dit zo. Bij gevallen waarbij partijen ongeldig verklaard worden, vervallen deze partijen en zullen de eventueel behaalde partijpunten en mogelijk ook het extra punt (het extra punt wordt berekend over de wel goed gespeelde partijen) aan de tegenpartij worden toegekend. Tevens zal er een Administratieve heffing opgelegd worden aan het team dat de fout gemaakt heeft.

 

Artikel 6   Wedstrijddagen en aanvangstijden

Kl. B1 Driebanden

woensdag

aanvang 19.30 uur

Kl. B2 Driebanden

woensdag

aanvang 19.30 uur

Kl. C1 Libre/grote hoek*/kader/bandstoten

dinsdag           

aanvang 19.30 uur (eventueel 19.00 uur)

Kl. C2 Libre (eventueel poules) 

donderdag       

aanvang 19.30 uur

Kl. C3 Libre (eventueel poules)

maandag

aanvang 19.30 uur

KL.C4 Libre (eventueel poules)

Vrijdag

aanvang 19.30 uur

Kl. Jeugd          Libre

zondag

aanvang 11.00 uur

Groep A           Bandstoten

dinsdag           

aanvang 19.30 uur

Groep B + C (eventueel)            Bandstoten

donderdag

aanvang 19.30 uur

* voor libre GH is het bepaalde in SAR artikel 5302 lid 2 en lid 3 (verboden zones) alsmede het bepaalde in SAR artikel 5303 lid 2 (vastliggende ballen bij topklasse) van toepassing.

 

Artikel 7                Moyennegrenzen en samenstelling teams

Kl. B1 Driebanden

0.440 – onbepaald

3 spelers per team

Kl. B2 Driebanden

0.000 – 0.560    (1 speler tot 2.00)

3 spelers per team

Kl. C1 Libre      

3.00 – 15.00

3 spelers per team (minimaal 2 spelers Libre)

Kl. C1 Libre grote hoek

10.00 – 15.00

maximaal 1 speler per team

Kl. C1 Kader 38/2

6.50 – 15.00

maximaal 1 speler per team

Kl. C1 Kader 57/2

9.00 – 15.00

maximaal 1 speler per team

Kl. C1 Bandstoten        

5.00 – 7.00

maximaal 1 speler per team

Kl. C2 Libre

2.00 – 4.00        (1 speler tot 6.00)

3 spelers per team

Kl. C3 Libre

1.00 – 2.40         (1 speler tot 3.40)

3 spelers per team

Kl. C4 Libre

0.00 – 1.40        (1 speler tot 2.00)

4 spelers per team

Damesbeker Libre

0.00 – 5.00

3 spelers per team

Bandstoten

0.00 – onbeperkt

3 spelers per team

 

Artikel 8   Teamleider en wedstrijdformulier

Elk team staat onder leiding van een teamleider, die er voor verantwoordelijk is dat aan de teamleider van het andere team de juiste namen van de spelers en de voor hen vastgestelde partijlengten worden opgegeven en het team in de juiste volgorde wordt opgesteld. Indien de teamleider van een team niet aanwezig is, moet een andere speler van het betreffende team deze taak overnemen.

Indien het uitspelend team niet volledig bij aanvang van de wedstrijden aanwezig kan zijn, dient de teamleider vooraf contact op te nemen met het thuisteam en door te geven welke speler er eventueel later komt. Dit om problemen met de volgorde van spelen te voorkomen.

De teamleider van het thuisspelende team fungeert als wedstrijdleider en beide teamleiders van het thuis- en uitspelend team zijn er voor verantwoordelijk dat het bij de wedstrijd behorende uitslagformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld.

Hierbij dient gelet te worden of:

 • Het wedstrijdformulier juist en volledig wordt ingevuld.
 • Er in de juiste volgorde is gespeeld.
 • Het wedstrijdformulier door beide teamleiders (of vervangers) wordt getekend voor akkoord.
 • Het wedstrijdformulier binnen 48 uur na de wedstrijd ingevoerd is in Biljartpoint.
 • Het bovenblad van het wedstrijdformulier dient z.s.m. na de wedstrijd ingeleverd te worden bij het bij de vereniging bekend adres (bij voorkeur het secretariaat) of door het team zelf bewaard te worden tot ruim na de competitie. Hierdoor is het niet meer nodig om het wedstrijdformulier naar de competitieleider te faxen of op te sturen.
 • Alle bijzonderheden betreffende de wedstrijd, ook eventuele protesten, dienen op het wedstrijdformulier te worden vermeld, voordat het formulier door beide teamleiders ondertekend wordt en bij het invoeren van de wedstrijduitslag in Biljartpoint ook vermeld te worden bij Opmerkingen. (Indien deze opmerkingen niet in Biljartpoint ingevoerd worden kan de competitieleider hiervoor een boete opleggen)

Toelichting:

 • Vermeld steeds duidelijk vereniging met naam en lidnummer.
 • Vermeld duidelijk de klasse en eventueel de poule.
 • Vermeld duidelijk het teamnummer, als dat van toepassing is.
 • Vermeld steeds het juiste rondenummer.
 • Vermeld correct het bondsnummer, de roepnaam en de achternaam van alle spelers.

Het is niet toegestaan op een uitslagformulier gegevens toe te voegen of wijzigingen aan te brengen als dat formulier door beide teamleiders voor akkoord is getekend. Indien noodzakelijk of gewenst, dient het districtsbestuur met een aparte brief nader te worden geïnformeerd; een kopie van de brief dient dan naar de teamleider van het andere team te worden gezonden, tenzij bedoelde brief door beide teamleiders wordt ondertekend.

 

Artikel 9   Opstellen van een team

De opstelling van spelers in een team geschiedt op volgorde van het algemeen gemiddelde. Voor de aanvang van een wedstrijd ontvangen de spelers, met inachtneming van hun algemeen gemiddelde, een rangnummer van spelen. Indien twee of meer speler hetzelfde algemeen gemiddelde hebben (tot drie cijfers achter de komma) dan wordt de volgorde bepaald via het alfabet. Het thuisspelend team bepaald de volgorde van spelen. De partijen in een wedstrijd worden op volgorde gespeeld tussen de spelers van beide teams met hetzelfde rangnummer.

De teams dienen er rekening mee te houden dat:

 • Dat een team mag bestaan uit maximaal 8 personen (dit bij inschrijven opgeven).
 • Iedere speler die opgegeven is mag uitkomen in het team met dien verstande dat bij aanvang van de competitie twee of meer spelers die een algemeen moyenne hebben dat boven de bovengrens van de betreffende klasse ligt niet tegelijk uit mogen komen. Spelers mogen verder onbeperkt in ieder team uitkomen rekening houdende met bovenstaande.

Wijzigingen in teams kunnen alleen in de 1e helft van de competitie plaatsvinden, behoudens uitzonderlijke gevallen tot uiterlijk 6 weken voor het einde van de competitie. In deze uitzonderlijke gevallen dient dit bij de competitieleider aangevraagd te worden met de duidelijke reden waarom en alle gegevens van de wijziging. Het bestuur neemt hierin dan een beslissing.

Wordt een wedstrijd niet gespeeld met het vereiste aantal spelers dan worden de punten van deze niet gespeelde partij toegewezen aan het team dat wel compleet was. Tevens wordt er aan het team dat niet compleet is opgekomen een administratieve boete opgelegd. Deze regel is ook van toepassing indien een team speelt met een niet gerechtigde speler.

 

Artikel 10   Partijlengte/verhoging

Met ingang van het seizoen 2016-2017 wordt de moyenneberekening aangepast en wordt de berekening gewoon weer op de oude manier gedaan. Voor de moyenneberekening tellen alle gespeelde partijen mee. Bij de het meetmoment halverwege de districtsronde worden spelers alléén naar boven aangepast.

Er zijn 2 meetmomenten:

 1. halverwege de districtsronde (mits er 4 wedstrijden zijn gespeeld, anders na de 4e wedstrijd in de tweede helft)
 2. nadat de districtsronde, incl. de beslissingswedstrijden aan het eind van de competitie, geheel is gespeeld.

Is het algemeen moyenne voor de aanvang van de districtsronde niet officieel vastgesteld dan wordt de betreffende speler als N speler aangemerkt en wordt, als deze N speler vier partijen heeft gespeeld, zijn algemeen moyenne herzien, zodat de betreffende speler een officieel moyenne heeft en dit moyenne geldt dan als startmoyenne. Deze N speler kan bij deze herziening alleen naar boven aangepast worden.

Het bestuur (competitieleider) is op elk moment bevoegd om de partijlengte van een speler aan te passen als, na onderzoek, blijkt dat het op enig moment geldend algemeen moyenne niet representatief is voor de werkelijke speelsterkte van die speler op dat moment, dit met toepassing van het gestelde is punt c.

 1. is het algemeen moyenne op dat moment:
 • gelijk aan of lager dan de maximum algemeen moyenne grens van zijn aanvankelijk vastgestelde interval, dan vindt geen wijziging van de partijlengte plaats;
 • minder dan 20% hoger (voor de spelsoorten driebanden minder dan 10% hoger) dan de maximum algemeen moyenne grens van zijn aanvankelijk vastgestelde interval, dan wordt zijn partijlengte, voor de nog te spelen partijen tot de eventuele herzieningen op het einde van de 1e helft van de districtsronde, vastgesteld aan de hand van het nieuw berekende algemeen moyenne.
 • 20% of meer hoger (voor de spelsoorten driebanden 10% of meer hoger) dan de maximum algemeen moyenne grens van zijn aanvankelijk vastgestelde interval, dan wordt zijn partijlengte vastgesteld aan de hand van het op dat moment behaalde moyenne.

Bovendien worden zijn team de door de betrokken speler op dat moment behaalde partijpunten afgenomen, echter alleen van de partijen waarin hij 20% of meer (voor de spelsoorten driebanden 10% of meer) sterker heeft gespeeld dan de maximum algemeen moyenne grens van de desbetreffende interval. Het team waartegen het team van de betrokken speler heeft gespeeld, worden deze partijpunten alsnog toegekend. Het extra punt wordt berekend over de overige partijen.

Geschiedt het herberekenen van het algemeen moyenne als de eerste helft van de districtsronde is gespeeld, dan geldt de nieuw vastgestelde partijlengte voor de gehele tweede helft van de districtsronde. Als deze aanpassing geschied voor het einde van de 1e helft wordt een speler op het einde van de 1e helft ook nog aangepast indien zijn/haar moyenne dan hoger is dan het moyenne na 4 wedstrijden.

Spelers die op de helft nog géén 4 partijen hebben gespeeld blijven voor de 2e helft op hun aanvangsmoyenne staan. Deze spelers worden aangepast als ze in de 2e helft hun 4e partij spelen en zullen dan de eventuele verhoging in de eerstvolgende partij moeten spelen. Spelers die in het lopende seizoen géén 4 wedstrijden in de betreffende klasse gespeeld hebben mogen niet uitkomen in de vervolgwedstrijden zoals de Gewestelijke- en/of Landsfinale.

Kan van een Nieuwe speler, ongeacht de oorzaak, voor het einde van de districtsronde diens algemeen moyenne niet officieel worden vastgesteld (géén 4 wedstrijden gespeeld) en blijkt dat na afloop van de districtsronde zijn algemeen moyenne 10% (driebanden) c.q. 20% (libre) of meer hoger te zijn dan het vóór de aanvang van de districtsronde opgegeven algemeen moyenne, dan kan de competitieleider alsnog tot aanpassing overgaan. Het bepaalde in sub c op de daarvoor in aanmerking komende partijen is dan van toepassing, ongeacht of er 1, 2 of 3 partijen gespeeld zijn. Voor deze speler geldt het nieuwe vastgestelde algemeen moyenne als aanvangsmoyenne voor het nieuwe seizoen met dien verstande dat deze speler wel als Nieuw aangemerkt wordt.

In uitzonderlijke gevallen kan de competitieleider beslissen om (na dispensatieverzoek) eerder dan na 4 gespeelde wedstrijden het moyenne naar beneden aan te passen, als het niet-officieel vastgestelde algemeen moyenne lager is dan 1,00 libre klein.

Doordat een speler in meerdere klasses en districten uit mag komen dient er voor aanvang wel aangegeven worden voor welk team de betreffende speler uit wil komen bij het eventuele vervolgkampioenschap (Gewestelijke kampioenschappen) omdat deze Gewestelijke finales mogelijk op dezelfde dag verspeeld worden. Geeft men dit niet van te voren door zal de betreffende speler na afloop van de competitie en voordat de teams aan het Gewest doorgegeven worden, alsnog moeten beslissen in welk team hij de Gewestelijke teamfinale wil spelen.

Van spelers die in meerdere districten uitkomen wordt het moyenne per district apart berekend, het kan dus voorkomen dat een speler in een district een ander moyenne heeft dan in een ander district.

Heeft het bestuur van een vereniging, die kort vóór de aanvang van de districtsronde in haar geheel tot de KNBB is toegetreden, de spelers kennelijk met een te hoog algemeen moyenne opgegeven, dan is het districtsbestuur bevoegd die algemeen moyenne te verlagen en daardoor de toegekende partijlengten in te korten tot wat naar zijn oordeel redelijk is. Deze inkortingen mogen slechts geschieden tot en met het moment waarop van de districtsronde een derde deel is of vijf partijen zijn gespeeld.

Heeft het bestuur van een vereniging, die kort vóór de aanvang van de districtsronde in haar geheel tot de KNBB is toegetreden, de spelers kennelijk met een te laag algemeen moyenne opgegeven, dan is het districtsbestuur bevoegd op elk gewenst moment die algemeen moyenne te verhogen en de partijlengten te verlengen tot wat naar zijn oordeel redelijk is. Het bepaalde in dit artikel lid 9, sub 5, is dan op reeds behaalde resultaten van toepassing

Na afloop van de districtsronde incl. beslissingswedstrijden stelt de competitieleider voor iedere speler het eindmoyenne vast en vermeld dit in de eindejaarprocedure. De resultaten behaald in de wedstrijden op Gewestelijk en Nationaal niveau tellen dus niet meer meevoor het startmoyenne van het nieuwe seizoen. Dit algemeen moyenne is ook bepalend voor het aantal te maken caramboles tijdens de Gewestelijke en Nationale ronde. Een speler kan dus in speelsterkte naar boven worden bijgesteld voor het spelen van deze wedstrijden.

Op eigen verzoek kan, voor aanvang van de competitie, verhoging van de partijlengte worden aangevraagd, dit dient schriftelijk bij de inschrijving te gebeuren. Het verzoek dient op een apart papier bijgevoegd te worden bij de SC 7 formulier. In de eerste vier wedstrijden van de competitie wordt vrijwillige verhoging van het moyenne van een nieuwe speler absoluut niet toegestaan.

Op de jaarvergadering 2015-2016 is besloten dat met ingang van seizoen 2016-2017 in de C4 klasse met 4 spelers (team) zal worden gespeeld en dat men 75% van het aantal caramboles, zoals die zijn vastgesteld in de landelijke moyennetabel C4 klasse, zal gaan maken. De aangepaste tabel is gepubliceerd op de website van het district.

Bij de Gewestelijke en Nationale finale zal een team uit 3 spelers bestaan en zal men het aantal caramboles volgens de landelijke moyennetabel dienen te maken.  

 

Artikel 11   Partijpunten/competitiestand

De winnaar van een partij krijgt twee partijpunten. Voor een gelijk geëindigde partij krijgt elke speler één partijpunt. De verliezer van de partij krijgt geen partijpunten. Tevens wordt er een extra punt toegekend aan het team dat van het totale aantal te maken caramboles procentueel de meeste caramboles heeft gemaakt. Aan beide teams wordt een half extra partijpunt toegekend, als dat percentage (tot drie cijfers achter de komma) voor beide teams gelijk is.

Bij de samenstelling van het eindklassement worden de teams onderling gerangschikt in volgorde van:

 • behaalde partijpunten
 • percentages (tot 2 cijfers achter de komma) van het totaal aantal gemaakte caramboles ten opzichte van het totaal aantal te maken caramboles in de hele competitie
 • bij eenzelfde percentage wordt het team dat ten opzichte van de andere teams de meeste caramboles heeft gemaakt, boven de andere teams geplaatst
 • de resultaten van de onderling gespeelde wedstrijd(en).

Is dan nog geen beslissing gevallen dan beslist het lot.

 

Artikel 12   Competitielengte

Afhankelijk van de aanvang van de competitie Bandstoten kan de competitie bestaan uit maximaal 26 wedstrijdronden. Dit aantal kan naar onderen of naar boven aangepast indien het aantal ingeschreven teams per klasse hierom vraagt. Verder dient de competitie, in verband met de Gewestelijke teamfinale, voor een, door de KNBB bepaalde datum, beëindigd te zijn. De competitieleider zal proberen om per klasse of poule een hele competitie samen te stellen, maar dit is afhankelijk van het aantal ingeschreven teams. Mocht dit niet lukken dan wordt er een halve competitie met daaraan een verlengstuk gespeeld. Na een helft gespeeld te hebben begint men weer met de tegenstander uit ronde 1. Op de helft is er 1 week pauze om de herzieningen te maken. Voor alle klasses is deze week pauze op hetzelfde tijdstip, omdat het competitieprogramma eist dat iedere klasse gelijktijdig pauze heeft. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle poules gelijk beginnen of gelijk eindigen, dit is afhankelijk van het aantal te spelen wedstrijden.

 

Artikel 13   Aanvangstijdstip

Het aanvangstijdstip is voor alle klassen 19.30 uur met uitzondering van de C1 klasse. De teams in deze klasse mogen, na onderling overleg, de wedstrijden aanvangen om 19.00 uur. Op het aanvangstijdstip van een wedstrijd dienen tenminste 2 spelers van het team aanwezig te zijn. Indien een team zonder kennisgeving niet op het aanvangstijdstip aanwezig is, heeft de tegenpartij het recht om af te zien van het spelen van de wedstrijd. In dit geval wordt geacht dat het team niet is opgekomen. Bij het nemen van bedoelde beslissing dient een tijdslimiet van 30 minuten vanaf het bovengenoemd aanvangstijdstip (19.30 uur) in acht genomen te worden.

Bij het niet opkomen wordt aan het betreffende team een administratieve heffing opgelegd maar de wedstrijd moet alsnog gespeeld worden op een, in onderling overleg door beide teams, nader te bepalen datum. Komen de teams niet tot overeenstemming dan zal de competitieleider een bindende beslissing hierin nemen, rekening houdende met het team dat wel is opgekomen. Indien door afwezigheid van een speler een partij niet gespeeld kan worden krijgt de tegenpartij beide matchpunten. Indien van beide teams een speler (die dezelfde rangschikking hebben) niet aanwezig is, dan wordt aan ieder team 1 partijpunt toegekend. Bij het berekenen van het extra punt wordt de betreffende partij niet meegeteld.

 

Artikel 14   Afwijkende speeldagen

Alle wedstrijden dienen te worden gespeeld op de datum en de dag van de week die door de competitieleider is bepaald. In onderling overleg kan een wedstrijd eerder of later gespeeld worden met dien verstande dat de competitieleider ingelicht dient te worden als een wedstrijd later dan de geplande datum gespeeld wordt. Deze wedstrijd moet binnen 14 dagen na de officiële datum gespeeld worden. Wordt een wedstrijd eerder gespeeld is het niet nodig om dit door te geven aan de competitieleider. Een wedstrijd die gepland staat in de 1e helft mag niet in de 2e helft gespeeld worden i.v.m. de herzieningen op de helft van de competitie. Een wedstrijd die gepland staat in de tweede helft van de competitie mag niet vooruit gespeeld worden voordat de papieren van de herzieningen binnen zijn bij de secretaris.

Verder mogen de laatste vier wedstrijden van de competitie (2e helft) niet uitgesteld worden naar een datum na de officieel geplande datum. Het vooruitspelen van de genoemde wedstrijden mag natuurlijk wel.

Wegens lokaaltechnische redenen is het toegestaan om voor de gehele competitie af te wijken van de vaste speelavond. Dit geldt alleen voor de thuiswedstrijden van het betreffende team.

Het team met de afwijkende speelavond is verplicht alle teams in hun klasse of poule voor aanvang van de competitie schriftelijk (op de site van het district onder landscompetitie/formulieren staat een voorbeeldbrief die hiervoor gebruikt kan worden) op de hoogte te brengen van de afwijkende speelavond en hiervan ook een schriftelijke bevestiging voor akkoord te vragen. Indien er teams zijn die niet reageren op deze brief is men verplicht om telefonisch contact op te nemen met de teamleider om alsnog te zorgen dat de bevestiging schriftelijk gegeven wordt. Tevens adviseert het bestuur van het district om de tegenstander 1 week van te voren te bellen om te vragen of ze er aan gedacht hebben dat de thuiswedstrijd op een andere avond verspeeld wordt.

Mocht een tegenstander niet akkoord gaan met de afwijkende speelavond, probeer dan samen met het andere team alsnog tot een oplossing te komen. De competitieleider verzoekt alle teams om zoveel mogelijk mee te werken aan deze verzoeken dit i.v.m. een correct competitieverloop. Het kan bij ieder team wel eens voorkomen dat er problemen zijn om op de geplande avond te spelen.

De verantwoordelijkheid van de afwijkende speelavonden ligt bij de betreffende teams en niet bij de competitieleider. Indien de beide teams er niet uitkomen en de competitieleider moet een beslissing nemen, dan stelt deze een avond vast waarop deze wedstrijd gespeeld dient te worden en wordt er géén rekening gehouden met een thuiswedstrijd of niet. Deze beslissing is bindend en het spelen op deze vastgestelde avond is voor beide teams verplicht. Mogelijk kan de competitieleider dan ook een vervangend lokaal inzetten waar deze wedstrijd gespeeld dient te worden.

De afwijkende speelavond kan wel bij de inschrijving op het inschrijfformulier vermeld worden, maar er wordt met de indeling van de competitie door de competitieleider geen rekening gehouden hiermee. Alle teams worden ingedeeld op de speelavond die voor hun klasse van toepassing is. Tevens wordt bij het wedstrijdschema ook niet meer vermeld welk team een afwijkende speelavond heeft.

Indien er een team niet op komt dagen op de afwijkende speelavond zal het bestuur uit gaan zoeken waar de schuldvraag gelegd kan worden. Heeft het thuisspelend team verzuimd om de tegenstander schriftelijk te informeren dan wordt de boete voor het niet op komen dagen aan het thuisspelend team uitgedeeld, heeft het team de tegenstander wel schriftelijk geïnformeerd en heeft dit team de afwijkende speelavond bevestigd, dan is de boete voor het niet opgekomen (uitspelend) team. Indien de schuldvraag niet bepaald kan worden of bij ernstige onvolkomenheden hierin zal aan beide teams een boete opgelegd worden omdat beide teams verantwoordelijk zijn. Daarom is het van belang voor de teams, die op een afwijkende avond spelen, een schriftelijke bevestiging voor akkoord te vragen.

 

Artikel 15   Terugtrekking van een team

Als een team een of meerdere wedstrijden heeft gespeeld en daarna uit de competitie wordt teruggetrokken vervallen de behaalde wedstrijdpunten, maar de persoonlijke resultaten van de spelers blijven wel in Biljartpoint geregistreerd staan en tellen gewoon voor het eindmoyenne mee. Geschied dit terugtrekken nadat alle tegenstanders eenmaal tegen het betreffende team hebben gespeeld dan blijven alle resultaten geldig. Aan het betrokken team zal een administratieve heffing worden opgelegd.

 

Artikel 16   Biljartkleding

Het dragen van biljartkleding tijdens de competitiewedstrijden is niet verplicht, maar wordt door het districtsbestuur ten zeerste op prijs gesteld. Bij het spelen van wedstrijden op Gewestelijk of Landelijk niveau is het dragen van biljartkleding (zoals staat beschreven in de reglementen van de KNBB) verplicht. Alle spelers van een team dienen op dit niveau uit te komen in hetzelfde tenue (o.a. biljarttrui), een biljartvestje, donkere broek, sokken en schoenen), een overhemd of een (door de KNBB goedgekeurd) poloshirt. Op de linker borsthoogte dient het embleem van de vereniging bevestigd te zijn. Het dragen van een sponsorembleem is toegestaan mits aan de gestelde eisen van de KNBB wordt voldaan.

 

Artikel 17 Rookverbod

Door verschillende spelers is aan het bestuur gevraagd om het rookverbod, dat wettelijk in de horeca ingesteld is, ook bij biljartwedstrijden te handhaven. Het bestuur heeft hier echter géén zeggenschap over, het wel of niet roken is een beslissing van de lokaalhouder. De verenigingen zijn wel verplicht om de bezoekende spelers in staat te stellen rookvrij te biljarten.

 

Artikel 18   Administratieve heffingen

Door het districtsbestuur kunnen diverse administratieve heffingen opgelegd worden. Zie voor de regels de Internet pagina bij de penningmeester en het Tuchtreglement van de KNBB vereniging Carambole.

 

Artikel 19   Slotbepaling

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet zal, met inachtneming van de bondsreglementen van de KNBB, een beslissing genomen worden door de competitieleider in overleg met het districtsbestuur.

 

 

Bepaling betreffende plaatsing op een zwarte lijst

Leden die geldelijke achterstanden hebben van meer dan 60 dagen binnen hun vereniging en/of aan het district kunnen per direct niet speelgerechtigd worden verklaard tot de achterstallige gelden zijn voldaan.

 1. De verenigingen dienen aantoonbaar te maken dat iemand zijn rekening en aanmaningen niet tijdig heeft betaald en de speler om die reden per direct niet langer speelgerechtigd verklaard.
 2. Het bestuur van het district kan/mag dit besluit overnemen voor het hele district en een betreffende speler is dan ook niet voor andere verenigingen, aangesloten bij het district, speelgerechtigd. Tevens wordt het betreffende lid op een zwarte lijst geplaatst, zoals door de leden beslist is op de ledenvergadering in mei 2013..
 3. Als de aantoonbaarheid van de geldelijke achterstand ook kenbaar wordt gemaakt aan de KNBB wordt de niet speelgerechtigdheid door de KNBB overgenomen.
 4. Indien een lid zijn geldelijke achterstand heeft voldaan, dient de vereniging dit onverwijld door te geven aan het district en wordt het lid van de zwarte lijst afgehaald en met onmiddellijke ingang weer speelgerechtigd verklaard.

 

Venlo, 1 augustus 2016

Namens het bestuur district Venlo e.o.

John Muijsers, competitieleider